PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK MODELİ

Birey insan topluluklarını oluşturan;  insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan bir varlıktır.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ise bireyi hedef alan ve kişinin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri (yetenekleri)  keşfetmesi, psiko-sosyal gelişimlerini, akademik ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunması ve bulunduğu ortama uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi için planlı ve profesyonel bir şekilde sürdürülen psikolojik yardım hizmetleridir.

Biz de bu görüşten yola çıkarak okulumuzdaki öğrencilerimizin kendilerine özgü olan bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine göre kendisinde var olan gizil güçleri keşfetmesine yönelik gelişimsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik modeli anlayışını esas aldık. Bu model sadece öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda değil, her bir ebeveynin ve aile fertlerinin ihtiyaçları da göz ününde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu modelde her öğrenciye kendisine ait bir zaman dilimi ve her aileye de ortak değerlendirilecek bir zaman dilimi verilerek öğrenci ve aile uyumunun gelişiminin sağlanması esas alınmaktadır. Öğrencilerin bu modelle birlikte kazanacakları gelişim aşamaları şöyledir;

 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Kendisini ifade edebilme becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama ve empatik beceriler geliştirme
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusu kazanma
 • Özgüven ve olumlu benlik algısı geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyen faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme
 • Saygınlık ihtiyacını (Sevme, ait olma, bağlılık, kimlik duygusu kazanma, benimsenme, vb.) karşılamasını geliştirme
 • Sosyal ihtiyaçlarını (Başarı, tanınma, özsaygı, kendine değer verme, statü sahibi olma, vb.) karşılamasını geliştirmedir.

 

Kazanılacak olan bu gelişim aşamaları öğrenci-okul iş birliği içinde yapılacaktır. Öğretmenler, öğrencinin alt düzeydeki ihtiyaçlarını karşılayarak bireysel potansiyelini ortaya koyması için, kendini gerçekleştirme yolunda ilerlemesinde uygun ortam yaratmaya çalışmaktadır. Öğretmenler öğrenciler hakkındaki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşılıp birlik içinde öğrencilerin gelişimleri için ortak çaba ve gayret gösterilir.

Rehberliğin amacı; bireylerin eğitimi sürecinde, öğrencilerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanarak gelişimlerini uygun şekilde sürdürmelerine ve giderek kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmektir.

Bu bağlamdan yola çıkarak benimsediğimiz gelişimsel rehberlik modeli; bireyleri kapsamlı olarak ele alıp değerlendirmekte ve bireylerin var olan yeteneklerinin ortaya çıkarılması için gerekli güdülenmeyi okul içindeki iş birliğiyle ve ailenin katkısıyla sağlamaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehber Servisi